Marine and Islands Management Organization in the 15th and 19th Centuries East Asia Revisited

Nguyễn Mạnh Dũng (Viện Chính sách và Quản lý), Marine and Islands Management Organization in the 15th and 19th Centuries East Asia Revisited (co-author), Journal of the World of the Orient (Ukraine), No 1,tr.18-24, quý 1/2016, 1608-0599.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan