L’impératif en français parlé, Congrès Mondial de Linguistique Française

L’impératif en français parlé, Congrès Mondial de Linguistique FrançaiseĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Minh Chính (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt), L’impératif en français parlé, Congrès Mondial de Linguistique Française; EDP Sciences, pp. 1-15, 2016, DOI: 10.1051/shsconf/20162702012.