Les villages péri-urbains: un inégal accès aux constructible

Nguyễn Văn Sửu (Khoa Nhân học), "Les villages péri-urbains: un inégal accès aux constructible", ISylvie Fanchette (éd.) 2015. Hà Nội, future métropole: Rupture de l' intégration urbaine des villages, IRD Éditions
Institut de recherche pour le développement, Marseille, tr. 221-238, 2015, 9791195826605.


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan