Leadership and Nationalism of Vietnam Unification Process

Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử), “Leadership and Nationalism of Vietnam Unification Process” (tiếng Việt), Introspection and New Challenge for Korea's Reunification, KGB Publishing House, tr. 137-148, 5/2016, 9791195826605.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com