Land cover-based ecosystem service assessment of irrigated rice cropping systems in Southeast Asia: an explorative study

Đào Thanh Trường; Nguyễn Thị Quỳnh Anh (tác giả phụ); Land cover-based ecosystem service assessment of irrigated rice cropping systems in Southeast Asia: an explorative study; Ecosystem Services;2212-0416; ISI/Q1; Vol.14; 8/2015
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com