Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapers

Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapersĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Thanh Huyền (Khoa Báo chí và Truyền thông), Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapers , International Review of Korean Studies, Vo.12, no1, tr. 23-44, 11/2015, 1449-7395.