Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapers

Nguyễn Thị Thanh Huyền (Khoa Báo chí và Truyền thông), Korea’s national image through a content analysis of articles about Korea in Vietnamese online newspapers , International Review of Korean Studies, Vo.12, no1, tr. 23-44, 11/2015, 1449-7395.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com