Kinship Relations in Weddings and Funerals as a Dimension of Human Security: The Case of Quynh Doi Village, Quynh Luu District, Nghe An Province, Vietnam

Nguyễn Tuấn Anh (Khoa Xã hội học), Kinship Relations in Weddings and Funerals as a Dimension of Human Security: The Case of Quynh Doi Village, Quynh Luu District, Nghe An Province, Vietnam, Journal of Mekong Societies, Vo12, no2, tr.1-20, 5-8/2016, 2287-0040.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan