Japanese in Tonkin during the First Haft of the Tweentieth Century

Nguyễn Mạnh Dũng (Viện Chính sách và Quản lý), “Japanese in Tonkin during the First Haft of the Tweentieth Century” (trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War: Documents and Interpretations, edited by Masaya Shiraishi, Nguyen Van Khanh and Bruce M.Lockhart), Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies, Pp. 209-222, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com