Inter-Korean Diaglogue in the East Asian Historical and Political Context

Inter-Korean Diaglogue in the East Asian Historical and Political ContextĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Văn Kim (Ban Giám hiệu), “Inter-Korean Diaglogue in the East Asian Historical and Political Context” (Tiếng Việt), Introspection and New Challenge for Korea's Reunification, KGB Publishing House, tr. 53-81, 5/2016, 9791195826605.