Innovation policy of Higher Education-Training in Korea and Reference Lessons to Vietnam

Lê Đình Chỉnh (Khoa Đông phương học), Innovation policy of Higher Education-Training in Korea and Reference Lessons to Vietnam, Journal of Legislation Studies; Vol XIV-1, tr. 169-192, 2017, ISSN 1229 -9251.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com