hings are different now”: farmer perceptions of cultural ecosystem services of traditional rice landscapes in Vietnam and the Philippines

Đào Thanh Trường (tác giả phụ) (Khoa Khoa học Quản lý), “Things are different now”: farmer perceptions of cultural ecosystem services of traditional rice landscapes in Vietnam and the Philippines, Ecosystem Services - Elsevier B.V (Amsterdam, Hà Lan); Volume 25, pp. 153-166, Thg 6 2017, ISSN 2212-0416.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan