hings are different now”: farmer perceptions of cultural ecosystem services of traditional rice landscapes in Vietnam and the Philippines

hings are different now”: farmer perceptions of cultural ecosystem services of traditional rice landscapes in Vietnam and the PhilippinesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Đào Thanh Trường (tác giả phụ) (Khoa Khoa học Quản lý), “Things are different now”: farmer perceptions of cultural ecosystem services of traditional rice landscapes in Vietnam and the Philippines, Ecosystem Services - Elsevier B.V (Amsterdam, Hà Lan); Volume 25, pp. 153-166, Thg 6 2017, ISSN 2212-0416.