The Vietnamese police response to domestic violence against women

Nguyễn Thu Hương (tác giả phụ) (Khoa Nhân học), "The Vietnamese police response to domestic violence against women" Trong sách: Domestic Violence in International Context; https://www.routledge.com/Domestic-Violence-in-International-Context/Scharff-Peterson-Schroeder/p/book/9781138669642, Routledge Studies in Crime and Society, (Taylor&Francis Group), 2017, ISBN-13: 978-1138669642.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com