The Vietnamese police response to domestic violence against women

Nguyễn Thu Hương (tác giả phụ) (Khoa Nhân học), "The Vietnamese police response to domestic violence against women" Trong sách: Domestic Violence in International Context; https://www.routledge.com/Domestic-Violence-in-International-Context/Scharff-Peterson-Schroeder/p/book/9781138669642, Routledge Studies in Crime and Society, (Taylor&Francis Group), 2017, ISBN-13: 978-1138669642.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan