The Vietnamese police response to domestic violence against women

The Vietnamese police response to domestic violence against womenĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thu Hương (tác giả phụ) (Khoa Nhân học), "The Vietnamese police response to domestic violence against women" Trong sách: Domestic Violence in International Context; https://www.routledge.com/Domestic-Violence-in-International-Context/Scharff-Peterson-Schroeder/p/book/9781138669642, Routledge Studies in Crime and Society, (Taylor&Francis Group), 2017, ISBN-13: 978-1138669642.