he Development of Professional Social Work Practice in Central Highland in Vietnam: The Gap between Policy Aims and Actual Implementation

he Development of Professional Social Work Practice in Central Highland in Vietnam: The Gap between Policy Aims and Actual ImplementationĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Như Trang (Khoa Xã hội học), The Development of Professional Social Work Practice in Central Highland in Vietnam: The Gap between Policy Aims and Actual Implementation, International Journal of Developing Societies, World Scholars, Vol.4,no.3, tr.95-107, 11/2015, 2168-1783 Print 2168-1791