Globalization, Economic Development, and Acculturation in Vietnam Since The 1986 ĐỔI MỚI

Phạm Văn Thủy (Khoa Lịch sử), Globalization, Economic Development, and Acculturation in Vietnam Since The 1986 ĐỔI MỚI, University of Sumatera Utara, Indonesia, pp. 5-10, 2016, ISBN 979-458-920-9.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com