Gender Crossing in Vietnam: Benennung

Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Nhân học), Gender Crossing in Vietnam: Benennung, Identität, und die Frage der Anerkennung, Südostasien Stiftung Asienhaus, Đức, No.4, tr.8 -10, 2016, No.4, tr. 8-10.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com