Former, Insérer, prévienir: problématique de transition et de professionalisation au Vietnam

Former, Insérer, prévienir: problématique de transition et de professionalisation au VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Bùi Hồng Thái (Khoa Tâm lý học), Nguyễn Hạnh Liên, “Former, Insérer, prévienir: problématique de transition et de professionalisation au Vietnam”, Conseil et orientation pour le traval, L' Harmattan, tr. 65-76, 2015, 978-2-343-07415-2.