Factors related to self-esteem among Vietnamese adolescents

Trịnh Thị Linh (tác giả chính); Trần Thu Hương (tác giả phụ) (v), Factors related to self-esteem among Vietnamese adolescents, International journal of scientific research; Volume 5, issue 12, tr.61-64, 2016, ISSN 2277-8179.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com