Early Modern Southeast Asia

Hoàng Anh Tuấn (Ban Giám hiệu), Sách chuyên khảo: Early Modern Southeast Asia, 1350-1800, Routledge,UK, 2015, 978-1-13-883875-8.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com