Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Dương Xuân Sơn (Khoa Báo chí và Truyền thông), Communication about Maritine Sovereignty in Vietnamese Press, Imperial Journal Inter disciplinary Researarch (IJIR)Vol- 2, Issue-5, Page 1629-1634, 2016, 2454- 1362.