Dương Xuân Sơn (Khoa Báo chí và Truyền thông), Communication about Maritine Sovereignty in Vietnamese Press, Imperial Journal Inter disciplinary Researarch (IJIR)Vol- 2, Issue-5, Page 1629-1634, 2016, 2454- 1362.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com