Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East Asia

Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East AsiaĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East Asia; Đào Thanh Trường (Tác giả phụ) Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Tác giả phụ); The journal Paddy and Water Environment; ISSN: 1611-2490;  Vol 16, pp: 321-337, Springer Japan 2018