Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), "Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam" 阮秋贤(2016):《20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊》第10期,第52至66页。", Modern Chinese Literature Studies, kỳ 10, tr.52-66, 2016, ISSN 1003-0263.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan