Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam

Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt NamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), "Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam" 阮秋贤(2016):《20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊》第10期,第52至66页。", Modern Chinese Literature Studies, kỳ 10, tr.52-66, 2016, ISSN 1003-0263.