Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), "Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam" 阮秋贤(2016):《20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊》第10期,第52至66页。", Modern Chinese Literature Studies, kỳ 10, tr.52-66, 2016, ISSN 1003-0263.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com