Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam (tiếng Trung), Tạp chí Đại học Sư phạm Hàng Châu (bản KHXH) Trung Quốc, Vol.38, no.1, tr.78-84, 1/2016, 1647-2338.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com