Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects

Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and ProspectsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Thạch Mai Hoàng; Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects
American Anthropologist, USA;1548-1433; ISI/Q1;Vol.118, Issue1/2016, pp.130-136