Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects

[tintuc]
Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspectsNguyen Huu Hoi // Bulletin of science and education. 2020. № 6 (84). Part 1. PP. 48-52. ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10601.

[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan