Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects

[tintuc]
Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspectsNguyen Huu Hoi // Bulletin of science and education. 2020. № 6 (84). Part 1. PP. 48-52. ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10601.

[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com