Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam

Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trịnh Thị Linh (Khoa Tâm lý học), Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam, Open Journal Of Social Sciences, Volume 5, issue 1, pp. 114-125, 2017, ISSN 2327-5960.