Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam

Trịnh Thị Linh (Khoa Tâm lý học), Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam, Open Journal Of Social Sciences, Volume 5, issue 1, pp. 114-125, 2017, ISSN 2327-5960.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan