Democratization in Vietnam's Post-Đổi Mới One-Party Rule: Change from Within, Change from the Bottom to the Top, and Possibilities

Phạm Quang Minh (tác giả phụ) (Ban Giám hiệu), Democratization in Vietnam's Post-Đổi Mới One-Party Rule: Change from Within, Change from the Bottom to the Top, and Possibilities, Springer Natural and Macmillan Publishers Ltd. London, pp. 131-156, 2016, ISBN 978-1-137-57653-8.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan