Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics

Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metricsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Thúy Anh (tác giả phụ) (Khoa Du lịch học), Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics; Part 4: Experiments with still life arrangements at different correlated colour temperatures, Lighting Research and Technology, pp. 1-18, 2017, DOI 10.1177/1477153517700705.