Climate disaster, gender, and violence: Men's infliction of harm upon women in the Philippines and Vietnam

Climate disaster, gender, and violence: Men's infliction of harm upon women in the Philippines and Vietnam
 Nguyễn Thu Hương (Tác giả chính)/ Women's Studies International Forum
https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.09.001; Forum 71, pp: 56–62; Elsevier, 2018
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com