China’s Rise and Changing Order in East Asia (Politics and Development of Contemporary China)

Phạm Quang Minh (Ban Giám hiệu), China’s Rise and Changing Order in East Asia (Politics and Development of Contemporary China), Palgrave Macmillan, pp. 199-216, 2017, ISBN-13: 978-1352000221 ISBN-10: 1352000229.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com