China’s Rise and Changing Order in East Asia (Politics and Development of Contemporary China)

China’s Rise and Changing Order in East Asia (Politics and Development of Contemporary China)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phạm Quang Minh (Ban Giám hiệu), China’s Rise and Changing Order in East Asia (Politics and Development of Contemporary China), Palgrave Macmillan, pp. 199-216, 2017, ISBN-13: 978-1352000221 ISBN-10: 1352000229.