China’s economic integration and new Chinese migrants in the Mekong region

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), China’s economic integration and new Chinese migrants in the Mekong region, Asian Review, Vol 28; Chualongkorn University, Thailand, pp. 75-104, 2016, ISSN 0857-3662 .
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com