China's "Comrade Money" and Its Social-Political Dimensions in Vietnam, Impact of China's Rise on the Mekong Region

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), China's "Comrade Money" and Its Social-Political Dimensions in Vietnam, Impact of China's Rise on the Mekong Region. (edited by Yos Santasombat), Palgrave MacMilan, New York, USA, 2016, 978-1-137-47621-0.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com