Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language

Nguyễn Thị Thùy Châu (tác giả chính) (Khoa Đông phương học), ลกษณะทำงวฒนธรรมทสะทอนจำกกำรใชคำเรยกบคคลใน ภำษำเวยดนำม2 (Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language), Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Vol. 13, No.1, pp.32-67, 2017, ISSN 1686-5596.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan