Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language

Nguyễn Thị Thùy Châu (tác giả chính) (Khoa Đông phương học), ลกษณะทำงวฒนธรรมทสะทอนจำกกำรใชคำเรยกบคคลใน ภำษำเวยดนำม2 (Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language), Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Vol. 13, No.1, pp.32-67, 2017, ISSN 1686-5596.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com