Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language

Nguyễn Thị Thùy Châu (tác giả chính) (Khoa Đông phương học), ลกษณะทำงวฒนธรรมทสะทอนจำกกำรใชคำเรยกบคคลใน ภำษำเวยดนำม2 (Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language), Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Vol. 13, No.1, pp.32-67, 2017, ISSN 1686-5596.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan