Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language

Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese LanguageĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Thùy Châu (tác giả chính) (Khoa Đông phương học), ลกษณะทำงวฒนธรรมทสะทอนจำกกำรใชคำเรยกบคคลใน ภำษำเวยดนำม2 (Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language), Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Vol. 13, No.1, pp.32-67, 2017, ISSN 1686-5596.