Challenges for social work Education in Vietnam: Voice of social work students

Challenges for social work Education in Vietnam: Voice of social work studentsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Văn Kham; Challenges for social work Education in Vietnam: Voice of social work students; Social work and Social Sciences Review; 1746-6105 ; Scopus/Q3; Vol 18, no.2, pp.7-24; 4/2016