Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long

Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ LongĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phạm Hồng Long (tác giả phụ) (Khoa Du lịch học), Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long, The Journal of Development Studies (Routledge, Taylor&Francis Group), 2017, ISSN 0022-0388 (Online).