Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long

Phạm Hồng Long (tác giả phụ) (Khoa Du lịch học), Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long, The Journal of Development Studies (Routledge, Taylor&Francis Group), 2017, ISSN 0022-0388 (Online).
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan