Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists

Nguyễn Thị Minh Hằng; Đặng Hoàng Ngân (đồng tác giả) (Khoa Tâm lý học), Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS (ISI index), Tr. 119-134, 2017, ISSN 2357-1330.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com