Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists

Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese BuddhistsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Minh Hằng; Đặng Hoàng Ngân (đồng tác giả) (Khoa Tâm lý học), Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS (ISI index), Tr. 119-134, 2017, ISSN 2357-1330.