Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists

Nguyễn Thị Minh Hằng; Đặng Hoàng Ngân (đồng tác giả) (Khoa Tâm lý học), Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS (ISI index), Tr. 119-134, 2017, ISSN 2357-1330.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan