Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion

Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of ReligionĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Trần Tiến (Khoa Đông Phương học), “Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion” (trong sách: Understanding 21st Century China in Buddhist Asia History, Modernity, and International Relations), Asia Research center; Chulalongkorn University Press, pp. 46-67, 2016.