Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion

Nguyễn Trần Tiến (Khoa Đông Phương học), “Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion” (trong sách: Understanding 21st Century China in Buddhist Asia History, Modernity, and International Relations), Asia Research center; Chulalongkorn University Press, pp. 46-67, 2016.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com