Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam

Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam
Hoàng Thu Hương (tác giả chính), Nguyễn Thu Trang (tác giả phụ) SAGE Journal, https://doi.org/10.1177/0020872818767257
 Pp: 1-13; SAGE Journal; 2018