Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam

Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam
Hoàng Thu Hương (tác giả chính), Nguyễn Thu Trang (tác giả phụ) SAGE Journal, https://doi.org/10.1177/0020872818767257
 Pp: 1-13; SAGE Journal; 2018
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com