Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

[tintuc]

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
[Social sciences in the modern world: politology, sociology, philosophy, history]
М., Изд. «Интернаука»,
2019.
№ 2 (14).
С. 27-31.

Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng


[/tintuc]


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan