Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном ВьетнамеĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
[Social sciences in the modern world: politology, sociology, philosophy, history]
М., Изд. «Интернаука»,
2019.
№ 2 (14).
С. 27-31.

Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng


[/tintuc]