Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений* Социалистической Республики Вьетнам

Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений* Социалистической Республики ВьетнамĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Kim Dung (Khoa Thông tin Thư viện), Vai trò và vị trí của thư viện đại học trong giáo dục đại học ở Việt Nam (Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений* Социалистической Республики Вьетнам), Tạp chí Thư viện Khoa học Kĩ thuật - Liên bang Nga, số 4, 2016, tr. 16-24, 4/2016, 0130-9765.