Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений* Социалистической Республики Вьетнам

Nguyễn Thị Kim Dung (Khoa Thông tin Thư viện), Vai trò và vị trí của thư viện đại học trong giáo dục đại học ở Việt Nam (Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений* Социалистической Республики Вьетнам), Tạp chí Thư viện Khoa học Kĩ thuật - Liên bang Nga, số 4, 2016, tr. 16-24, 4/2016, 0130-9765.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan