История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык

Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Văn học), История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык (“Lịch sử dịch thuật Esenin ở Việt Nam và một số vấn đề chuyển dịch các từ chỉ màu sắc trong thơ Esenin sang tiếng Việt”) (trong sách: Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха (Sergei Esenin. Nhân cách. Sáng tác. Thời đại), Moskva-Constantino-Riazan, pp.563-575, 2016, ISBN 978-5-9903484-5-5.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com