Проблемы межкультурной коммуникации в переводах стихотворении Есенина на вьетнамский язык

Проблемы межкультурной коммуникации в переводах стихотворении Есенина на вьетнамский языкĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phạm Gia Lâm (Khoa Văn học), "Фам Зья Лам. Проблемы межкультурной коммуникации в переводах стихотворении Есенина на вьетнамский язык”, Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха: Сборник научных трудов. (Phạm Gia Lâm. “Những vấn đề giao tiếp liên văn hóa qua các bản dịch thơ Esenin sang tiếng Việt”, Trong sách: Sergei Esenin: Nhân cách. Sáng tác. Thời đại: Tuyển tập công trình khoa học), Moskva-Constantino-Riazan, pp. 576-587, 2016, ISBN-978-5-9903484-5-5.