Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме

[tintuc]
Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме

Диалог цивилизаций: ВостокЗапад
[Dialogue of Civilizations: East – West].
XVII научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, РУДН
[XVII Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, RUDN University]

М.: РУДН, 2017. C. 67-75.
Tác giả: Mai K Đa

Nguồn:[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan