Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме

[tintuc]
Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме

Диалог цивилизаций: ВостокЗапад
[Dialogue of Civilizations: East – West].
XVII научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, РУДН
[XVII Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, RUDN University]

М.: РУДН, 2017. C. 67-75.
Tác giả: Mai K Đa

Nguồn:[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com