Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

[tintuc]
Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Социум и Власть
[Society and Power].
2018.
№ 6 (74).
С. 91-98.

Tác giả: Mai K Đa


[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com