Basic contents of the Buddhist philosophy of human life - Dang Thi Lan, Nguyen Thi Le Thu.

[tintuc]

Dang Thi Lan, Nguyen Thi Le Thu. Basic contents of the Buddhist philosophy  of  human  life // Bulletin of science and education. 2020. № 7 (85). Part 1. Pp. 45-51. ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.

Nguồn: http://www.elibrary.vn/2020/04/basic-contents-of-buddhist-philosophy.html

[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com