Applying systems thinking to inform studies of wildlife trade in primates

Applying systems thinking to inform studies of wildlife trade in primatesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Applying systems thinking to inform studies of wildlife trade in primates, Thạch Mai Hoàng (Tác giả phụ), American Journal of Primatology; https://doi.org/10.1002/ajp.22715, Vol Vol 79(11), pp: 1-8, American Journal of Primatology, 2017