Applying systems thinking to inform studies of wildlife trade in primates

Applying systems thinking to inform studies of wildlife trade in primates, Thạch Mai Hoàng (Tác giả phụ), American Journal of Primatology; https://doi.org/10.1002/ajp.22715, Vol Vol 79(11), pp: 1-8, American Journal of Primatology, 2017
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com