Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine

Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang ShrineĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

 Phạm Lê Huy (Khoa Đông Phương học), 베트남의 10세기 이전 石碑에 대하여 (Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine-), Hội nghiên cứu mộc giản Hàn Quốc (Hàn Quốc), pp. 161-188, 2017, ISBN 10-8962463229.