Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine

 Phạm Lê Huy (Khoa Đông Phương học), 베트남의 10세기 이전 石碑에 대하여 (Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine-), Hội nghiên cứu mộc giản Hàn Quốc (Hàn Quốc), pp. 161-188, 2017, ISBN 10-8962463229.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com