Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's Post-Socialism Era

Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's Post-Socialism EraĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's Post-Socialism Era, Regional Journal of Southeast Asian Studies, Vol.1, Issue1, Pp 143-163, 2016, ISSN 2507-8895.