Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's Post-Socialism Era

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's Post-Socialism Era, Regional Journal of Southeast Asian Studies, Vol.1, Issue1, Pp 143-163, 2016, ISSN 2507-8895.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com