An Explanation of Names for Vietnam-China’s Cross-Border Ethnic Groups

An Explanation of Names for Vietnam-China’s Cross-Border Ethnic GroupsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Trí Dõi (Khoa Ngôn ngữ học), An Explanation of Names for Vietnam-China’s Cross-Border Ethnic Groups, Journal of Baise University, No.1 Vol.29 Nvo, pp. 68-72, 2016, ISSN 1673-8233.