An Explanation of Names for Vietnam-China’s Cross-Border Ethnic Groups

Trần Trí Dõi (Khoa Ngôn ngữ học), An Explanation of Names for Vietnam-China’s Cross-Border Ethnic Groups, Journal of Baise University, No.1 Vol.29 Nvo, pp. 68-72, 2016, ISSN 1673-8233.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com