Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited

Nguyễn Mạnh Dũng (Viện Chính sách và Quản lý), Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited, Journal of Mekong Societies. Vol. 13 No1, Pp. 1-18., 2017, ISSN 287-0040.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com