Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited

Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century RevisitedĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Mạnh Dũng (Viện Chính sách và Quản lý), Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited, Journal of Mekong Societies. Vol. 13 No1, Pp. 1-18., 2017, ISSN 287-0040.