Access the social resoures of disadvanted people in Vietnam (Case Study: Poor people and emigrants)

 Access the social resoures of disadvanted people in Vietnam (Case Study: Poor people and emigrants), Hoàng Bá Thịnh (Tác giả chính), Sylwan Journal, ISSN: 0019-7660, 162(2), SYLWAN (Poland),  2017
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com